на  АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ

ASSOCIATION OF BULGARIAN FASHION DESIGNERS

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  /1/ „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ“ изписвано на латиница “ASSOCIATION OF BULGARIAN FASHION DESIGNERS”  е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, учредено и функциониращо, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава и Решението на Учредителното събрание.

/2/ „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ ” е доброволна и самоуправляваща се организация, осъществяваща общественополезна дейност.

/3/ Членовете на сдружението не отговарят за задълженията му.

/4/ Седалището на  организацията е град София, ул. Ястребец 9А.

/5/ Съществуването на организацията не е ограничено със срок.

II. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 2.  /1/ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИсе самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност, съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

/2/ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИима следните цели:

 1. Да съдейства за повишаване на авторитета на модните дизайнери и развитието на тяхната дейност в страната и чужбина;
 2. Да осигурява информираност на обществото относно дейността си и резултатите от нея и да допринася за осъществяването и развитието на целите си чрез заемането на мястото на меродавен фактор в стопанския живот на страната;
 3. Да насърчава развитието на образованието и талантите свързани с развитието на модния дизайн с цел проспериране на отрасъла в България;
 4. Да работи за обединяването на български и европейски дизанери и да съдейства за разкриване на нови работни места в България;
 5. Да работи за изграждането на професионални и социални връзки между членовете на подобни организации от различни държави;
 6. Да работи за повишаване на квалификацията на членовете си по всички възможни и разрешени от закона начини;
 7. Да показва насоката, новите технологии и тенденции на своите членове относно областта с цел достигане на полезна информация до голям брой хора;
 8. Да осъществява защита на правата на своите членове пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина;
 9. Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развиване на професионалната им дейност, да се грижи за материалните им интереси;
 10. Да разработва и участва в програми за развитие и популяризиране на дейността на членове си с оглед членството на Република България в Европейския съюз;
 11. Да следи за спазване на професионалната етика и лоялна конкуренция.

Чл. 3. За постигане на целите АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ“  развива следните дейности:

 1. Събира дарения и разходва средства за развитието на модният дизайн в България и създаването на работни места;
 2. Осъществява представителство пред институциите в Република България и страните от Европейския съюз за популяризиране на своите цели и постигането им, участва в правителствени, неправителствени и съсловни организации, комисии и др., като избира лица, които да я представляват;
 3. Прави подбор и разпространява статистическа и друга информация, полезна за членовете й и съдейства за развитието на бранша;
 4. Организира срещи, изложби, семинари и други за постигане на целите си;
 5. Осъществява и други дейности за реализиране на целите си, които не са забранени от закона и не противоречат на настоящия устав.

Чл. 4.  /1/ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ може да извършва стопанска дейност /чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ/, свързана с основната дейност на организацията, като приходите ще се използват за осъществяване на целите и ще се разходват за обществено полезната дейност на сдружението и при спазване изискванията на чл. 41 от ЗЮЛНЦ .

/2/ Предметът на стопанска дейност е:

 1. Консултантска дейност, информационни и рекламни услуги;
 2. Маркетингови проучвания и анализи;
 3. Професионално обучение и квалификация.

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 5. /1/ Членството в АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ е доброволно и индивидуално.

/2/ В асоциацията могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, осъществяващи дейност в сферата на модния дизайн и свързаните с него дейности.

Чл. 6. Приемането на нови членове в  „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ“ се извършва от Управителния съвет, въз основа на писмена молба, към която се прилагат доказателства, относно законосъобразния характер на възникването /когато се касае за юридически лица/ на съответния член и след заплащането на съответната встъпителна вноска.

Чл. 7.  Членовете имат право:

/1/ Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на  „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ“ и на неговите структури;

/2/ Да участват в Общото събрание и провеждането на мероприятия на  „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ“;

/3/ Да поставят за решаване въпроси от общ интерес;

/4/ Да поставят за обсъждане и търсят за защита по принципни проблеми, свързани с осъществяване на дейността на АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ“;

/5/ Да напуснат доброволно АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ“.

Чл. 8.  Членовете са длъжни:

/1/ Да спазват Устава на „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ“ и решенията на Общото събрание;

/2/ Да съдействат за постигането на целите на сдружението;

/3/ Да заплатят при постъпването си встъпителна вноска и редовно да плащат годишния си членски внос;

/4/ Да не използват по какъвто и да е начин  АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИза цели, противоречащи на Устава.

/5/ Да съдействат за популяризирането на дейността на сдружението.

Чл. 9.  Годишния членски внос е в размер 720 лв. платим еднократно или на равни месечни вноски.

Чл. 10.  /1/ Членството в сдружението се прекратява на едно от следните основания:

 1. С молба за доброволно напускане;
 2. Смърт или поставяне под запрещение или прекратяване на юридическото лице – член на сдружението;
 3. Изключване;
 4. При отпадане.

/2/ Отпадането на член е налице при невнасяне на годишния членски внос до 31 декември на текущата година или при системно неучастие в работата на сдружението, което констатира със съответните документи от Управителния съвет.

Чл. 11. Член на сдружението се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет при следните случаи:

/1/ При системно нарушаване на Устава на сдружението;

/2/ При системно нарушаване на правилата на осъществяване на дейността на сдружението;

/3/  Когато с действията си уронва престижа на сдружението;

/4/ Решението на УС за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

IV. СТРУКТУРА

Чл. 12.  Органи на управление:

/1/  Общо събрание;

/2/  Управителен съвет;

/3/  Председател.

V. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 13. Общото събране е висш орган на сдружението. То се състои от всички нейни членове. Всеки член на сдружението има право на един глас.

Чл. 14.  /1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от Управителния съвет в населеното място, в което се намира седалището на дружеството.

/2/ Извънредно заседание на Общото събрание може да се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет не свика Общо събрание в едномесечен срок, то се свиква от съда по седалището на сдружението  по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварето от тях лице.

/3/ Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.

/4/ Поканата за свикване на общо събрание се връчва лично на всеки един от членовете на сдружението най-малко един месец преди провеждане на събранието.

/5/ Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от членовете с право на глас. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото членове се явят.

/6/ В Общото събрание всеки редовен член има право на един глас. Допуска се гласуване въз основа на изрично писмено пълномощно, в което е посочен дневния ред, както и начина на гласуване по него. Всеки пълномощник може да представлява един редовен член. Преупълномощаване не се допуска.

/7/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите членове на сдружението, а за изменение и допълнение на Устава, за преобразуване и/или прекратяване на дейността на сдружението е необходимо мнозинство от 2/ 3 от гласовете на присъстващите членове.

/8/ Гласуването е явно.

Чл. 15. Общото събрание:

 1. Определя основните насоки за развитието на сдружението;
 2. Изменя и допълва Устава;
 3. Определя броя, избира и освобождава състава на Управителния съвет, избира и освобождава Председателя на сдружението, който е член на Управителния съвет по право;
 4. Приема отчета на Управителния съвет;
 5. Взема решение за преобразуване и/или прекратяване на дейността на сдружението;
 6. Утвърждава решенията на Управителния съвет, когато това се изисква от Устава;
 7. Приема бюджета на сдружението;
 8. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 9. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

VI. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 16.  /1/  Управителния съвет е висш изпълнителен орган на сдружението, чийто брой и състав се определя от Общото събрание и се състои от 3 физически и/или юридически лица – редовни членове на сдружението. Председателя на сдружението е член на Управителния съвет по право.

/2/ Управителният съвет се избира от Общото събрание.

/3/ Управителния съвет приема правила за работата си.

Чл. 17. /1/ Управителния съвет:

 1. Взема решения за участие в търговски дружества, както и за прекратяването му;
 2. Планира, организира и осигурява текущата работа на сдружението; разработва и предлага насоки за развитието й;
 3. Осъществява ръководство на сдружението в периода между заседанията на Общото събрание;
 4. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на Председателят;
 5. Взема решения по текущи въпроси, свързани с разходите по придобиване на права и изпълнения на задължанията на сдружението;
 6. Взема решения за приемане на нови членове, изключване на членове и констатира отпадането им, съобразно този Устав и приетата за целта Инструкция;
 7. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и дейността в обща полза и  носи отговорност за това;
 8. Подготвя заседанията на Общото събрание и се отчита пред него за своята дейност;
 9. Организира, осъществява и отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание;
 10. Определя реда и начина за стимулиране на деятели и членове на сдружението;
 11. Във връзка със своята дейност създава комисии, работни групи и други помощни органи;
 12. Разпорежда се с недвижимото и движимо имущество на сдружението;
 13. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на други органи на сдружението.

/2/ Управителния съвет се свиква най-малко веднъж месечно. Свикването се извършва с покана, отправена от Председателя на сдружението до всички членове на Управителния съвет.

/3/ Извънредни заседания на Управителния съвет се свикват от Председателя на сдружението по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Управителния съвет. В последния случай Председателя на сдружението е длъжен да свика Управителния съвет в едно седмичен срок.

Чл. 18. /1/  Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове.

/2/ Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и по чл. 31, т. 3 и т. 6 от ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове.

/3/ Членовете на Управителния съвет имат право на един глас. Гласуване по пълномощие се допуска, с изрично писмено пълномощно. Член на Съвета може да представлява само един отсъстващ член.

/4/ Управителния съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на съвета подпишат протокола за съответното решение, без забележки и възражения.

/5/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващият заседанието.

/6/ Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да участват редовно в заседанията на съвета.

VII. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.19. /1/ Председателя на сдружението се избира от Общото събрание с явно гласуване.

/2/ Председателя на сдружението:

 1. Представлява сдружението пред трети лица, в рамките на представителната му власт, определена от Управителния съвет;
 2. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
 3. Разпорежда се със средствата на сдружението в рамките на утвърдения бюджет и решенията на УС;
 4. Назначава и освобождава от длъжност щатни работници и служители на сдружението;
 5. Ръководи текущата работа на сдружението и води регистър на членовете на сдружението;
 6. Осъществява други дейности, съобразно Устава на сдружението, които не са от пряката компетентност на другия управителен орган на сдружението.

VІII. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Чл. 20. /1/ Имуществото на АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ се състои от пари, вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост и други права, в съответствие с действащото законодателство.

/2/ Имуществото се формира от встъпителен и годишен членски внос, от дарения, завещания, спонсорски договори, както и от допълнителна стопанска дейност, по смисъла на чл. 2, ал. 2 от този устав.

/3/ Начинът на управление на имуществото се определя от Управителния съвет.

/4/ Сдружението може да формира и целеви фондове по решение на Общото събрание, което определя и начинът на тяхното разходване.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

  Чл. 21. Сдружението се прекратява в следните случаи:

 1. По решение на Общото събрание – с мнозинство от 2/ 3 от всички членове на сдружението;
 2. При преобразуване на сдружението, когато това се изисква от действащото законодателство;
 3. По решение на компетентния съд:
 • в случай, че сдружението развива дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
 • в случай, че сдружението е обявено в несъстоятелност.

Чл. 22. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

/2/ При ликвидация се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

/3/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице. Разпределението на останалото имущество се извършва, съобразно решението на Общото събрание на сдружението.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/1/ За неуредените в този Устав въпроси се прилага действащото законодателство и в частност ЗЮЛНЦ.

/2/ Уставът на АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ бе приет на Учредителното събрание на сдружението, проведено на  10.09.2021г.

УЧРЕДИТЕЛИ:                                                                          ПОДПИС:

 

За Естрела Kотюр ЕООД – управител Ирена Вучева Велковска;

 

За Панитекс ЕООД – управител Александра Миткова Челебийска;

 

За Мезон Танджерин ЕООД – управител Ерик Добромиров Велковски.